Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

Как вернуть ошибочно уплаченный судебный сбор, если производство по делу не открывалось и у суда нет оснований возврата судебного сбора в соответствии с Законом Украины "О судебном сборе"?

Повернути судовий збір у разі, якщо позов не був поданий до суду,  але гроші за сплату судового збору були сплачені, можливо керуючись приписами листа ДСА України № 11-3740/12 від  07.07.2012.
Відповідно до листа ДСА України № 11-3740/12 від  07.07.2012 повернення сум з рахунків, визначених для сплати судового збору, у випадках помилкового зарахованання до державного бюджету на рахунки, визначені для сплати судового збору, у випадках, коли провадження у справі не відкривається і в суді відсутні правові підстави для винесення рішення, здійснюється в порядку, передбаченому наказом Державної казначейської служби України від 10.12.2002 року № 226 (далі – Наказ). Відповідно до зазначеного Наказу повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів здійснюється органами Державної казначейської служби України у національній валюті з відповідних рахунків, відкритих в згаданих органах. Повернення платежів здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Державної казначейської служби України, що вказані у заяві платника. Повернення платежів фізичним особам, що не мають рахунків у банках, може здійснюватись у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, вказані у заяві платника.

Особа, яка бажає повернути грошові кошти, що були помилково сплачені на рахунок, визначений для сплати судового збору, звертається з заявою до суду, на доходний рахунок якого була помилково сплачена сума, та надає оригінал платіжного документа, що підтверджує її сплату. Суд розглядає надані документи, перевіряє факт зарахування коштів на рахунок, визначений для сплати судового збору за випискою з рахунків і видає заявнику Довідку (Додаток № 1). Одночасно з видачею Довідки, відповідальний працівник суду на зворотній стороні платіжного документу робить напис - «видана Довідка             № __ від _____ про повернення помилково сплачених коштів в сумі ____». Напис завіряється підписом голови суду та скріплюється печаткою суду.
З отриманою Довідкою та платіжним документом з відміткою суду заявник звертається до територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області для отримання  Подання до органу Державної казначейської служби України.

 

Приклад довідки, яку необхідно отримати у суді

Додаток №1

Пишеться на офіційному бланку з реквізитами суду

Довідка №___ від________ видана_______________________________________ (ПІБ, або назва юридичної особи заявника)про те, що заявник з позовною заявою до___________ суду не звертався, а кошти (назва суду)
в сумі_______(вказати цифрами та прописом), сплачені за платіжним документом (вказати назву платіжного документа, його дату, номер та назву кредитної установи, через яку сплачені кошти) та зараховані на доходний рахунок №___, відкритий в ____________ (вказати назву територіального органу Держаної казначейської служби України), що підтверджується випискою з доходного рахунку за _________(вказати дату виписки), вважаються помилково сплаченими та підлягають поверненню.
Голова суду                                                           (підпис)

Печатка суду


Для всебічного вивчення процедури повернення судового збору пропоную ознайомитися з наказом Державної казначейської служби України від 10.12.2002 року № 226 та з листом Міністерства фінансів України від 11.06.2012 року № 31-08330-10-18/14701 щодо питань повернення судового збору.

 

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
10.12.2002 N 226

ПОРЯДОК
повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів)

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання статті 50 Бюджетного кодексу України та відповідно до Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590.
1.2. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) здійснюється з відповідних рахунків, відкритих в органах Державного казначейства згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119, зі змінами і доповненнями, шляхом оформлення платіжних доручень на підставі відповідних документів, у тому числі виконавчих, податкових, митних та інших державних органів, яким відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень.
1.3. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів, надходження яких забезпечується іншими державними органами, здійснюється органами Державного казначейства на підставі заяви платника про повернення, оригіналу довідки відповідного державного органу, на який покладено справляння платежу, що повертається, з обов'язковим зазначенням необхідності повернення та оригіналу документа (квитанції, платіжного доручення та ін.), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.
1.4. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів здійснюється з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджетному році платіж, який підлягає поверненню. Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального фонду державного або місцевих бюджетів, але згідно з бюджетним законодавством не передбачений серед джерел надходжень бюджетів у поточному бюджетному році, то повернення здійснюється за рахунок інших податків (код класифікації доходів бюджету 16030200) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.
1.5. У разі неможливості виконання документів, передбачених у пункті 1.2, одноразово на загальну суму орган Державного казначейства здійснює повернення частковими сумами шляхом оформлення відповідних розрахункових документів.
1.6. У разі недостатності або відсутності коштів для здійснення повернення проводиться підкріплення відповідних рахунків з обліку доходів бюджетів, при цьому сума підкріплення у бухгалтерському обліку з виконання бюджетів відображається як зменшення коштів, переданих за рахунками управлінського обліку, а не як зменшення доходів бюджетів (у таких випадках допускається від'ємне сальдо за окремими рахунками).
2. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету"
2.1. Повернення помилково та/або надміру сплачених платежів, які надійшли до загального фонду державного бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3111 у межах поточних надходжень за день.
2.2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3111 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3112 "Загальний фонд державного бюджету" в межах поточних надходжень за день у цілому по району та/або області, а саме:
відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 районного рівня на аналітичний рахунок 3111 для здійснення повернення;
відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 обласного рівня на відповідний рахунок 3112 районного рівня, з нього - на аналітичний рахунок 3111 для здійснення повернення.
2.3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3112, з якого проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів, що надійшли на рахунок 3112, з якого не проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам.
2.4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3112, з якого не проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з рахунку 3112, з якого проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам (після того, як з нього проведено відрахування дотацій місцевим бюджетам).
2.5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунках 3112 обласного рівня повернення може здійснюватись на підставі рішення (додаток 1) Державного казначейства України про надання підкріплення з рахунку 3112, відкритого в Державному казначействі України. Підставою для прийняття рішення є звернення територіального управління Державного казначейства (додаток 2).
Якщо Державне казначейство України приймає рішення про перерахування коштів територіальному управлінню Державного казначейства, то з рахунку 3112 кошти розрахунковим документом Державного казначейства України перераховуються на відповідний рахунок 3112 обласного рівня.
2.6. У разі проведення підкріплення, передбаченого в п. 2.3 та п. 2.5 (у частині підкріплення рахунку 3112, з якого проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам), у наступні дні необхідно спочатку відновити залучені суми на відповідний рахунок 3112, з якого надавалось підкріплення, і тільки потім проводити відрахування дотацій місцевим бюджетам за встановленими нормативами.
3. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"
3.1. Повернення помилково та/або надміру сплачених платежів, які надійшли до загального фонду місцевого бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3141 у межах поточних надходжень за день.
3.2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3141 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" в межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 на аналітичний рахунок 3141 для здійснення повернення.
3.3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3142 повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з інших рахунків 3142, відкритих для акумулювання доходів відповідного місцевого бюджету.
3.4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3142, з якого проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів, що надійшли на інший рахунок 3142, з якого не проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів.
3.5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3142, з якого не проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з рахунку 3142 після того, як з нього проведено відрахування міжбюджетних трансфертів.
3.6. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунках 3142 відповідна частка коштів, необхідна для здійснення повернення, перераховується на цей рахунок місцевим фінансовим органом з рахунку, відкритого в установі обслуговувального банку за групою 254 "Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів" Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України (для місцевих бюджетів, які не переведені на казначейське обслуговування за видатками). Підставою для здійснення фінансовим органом зазначеного вище перерахування коштів є звернення органу Державного казначейства до відповідного фінансового органу (додаток 3), на рахунок якого були зараховані кошти, та копія висновку податкового органу.
3.7. У разі проведення підкріплення, передбаченого в п. 3.4 та п. 3.6 (у частині підкріплення рахунку 3142, з якого проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів), у наступні дні необхідно спочатку відновити залучені суми на відповідний рахунок, з якого надавалось підкріплення (рахунок 3142 та/або рахунок 254 в установі банку), і тільки потім проводити відрахування міжбюджетних трансфертів за встановленими нормативами.
4. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки"
4.1. Повернення помилково та/або надміру сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду державного бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3121 у межах поточних надходжень за день.
4.2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3121 повернення здійснюється шляхом залучення на цей рахунок коштів з відповідного рахунку 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" в межах поточних надходжень за день в цілому по області, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3122 обласного рівня на відповідний рахунок 3122 районного рівня з подальшим перерахуванням на аналітичний рахунок 3121 для здійснення повернення.
4.3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3122 в цілому по області повернення може здійснюватись на підставі рішення (додаток 1) Державного казначейства України про надання підкріплення з рахунку 3122, відкритого в Державному казначействі України за відповідним платежем. Підставою для прийняття рішення є звернення територіального управління Державного казначейства (додаток 2).
Якщо Державне казначейство України приймає рішення про перерахування коштів територіальному управлінню Державного казначейства, то з рахунку 3122 за відповідним платежем кошти розрахунковим документом Державного казначейства України перераховуються на відповідний рахунок 3122 обласного рівня.
5. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"
5.1. Повернення помилково та/або надміру сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3151 у межах поточних надходжень за день.
5.2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3151 повернення здійснюється шляхом залучення на цей рахунок коштів з відповідного рахунку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" в межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3152 на аналітичний рахунок 3151 для здійснення повернення.
5.3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3152 відповідна частка коштів, необхідна для здійснення повернення, може перераховуватись на цей рахунок місцевим фінансовим органом з рахунку, відкритого за групою 254 "Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів" Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України в установі обслуговувального банку (для місцевих бюджетів, які не переведені на казначейське обслуговування за видатками) за умови наявності залишку нерозподілених коштів за відповідним видом надходження спеціального фонду. Підставою для здійснення фінансовим органом зазначеного вище перерахування коштів є звернення органу Державного казначейства до відповідного фінансового органу (додаток 3), на рахунок якого були зараховані кошти, та копія висновку податкового органу.
6. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3131 "Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету"
6.1. Повернення помилково та/або надміру сплачених платежів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3131 у межах поточних надходжень за день.
6.2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3131 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідних рахунків 3112 "Загальний фонд державного бюджету" та 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" в межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету), а саме:
відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 на аналітичний рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3131 для здійснення повернення;
відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3122 на аналітичний рахунок 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" з подальшим перерахуванням на аналітичний рахунок 3131 для здійснення повернення.
6.3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках, відкритих для обліку надходжень державного бюджету, їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно до розділів 2 та 4.
7. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами"
7.1. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3311 у межах поточних надходжень за день.
7.2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3311 повернення здійснюється шляхом залучення коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3112 "Загальний фонд державного бюджету" (3122 "Спеціальний фонд державного бюджету") та 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" (3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки") у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між державним та місцевими бюджетами), а саме:
відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 (3122) на аналітичний рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" (3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки") з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3311 для здійснення повернення;
відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 (3152) на аналітичний рахунок 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" (3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки") з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3311 для здійснення повернення.
7.3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках, відкритих для обліку надходжень державного бюджету, їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно до розділів 2 та 4.
7.4. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках, відкритих для обліку надходжень місцевих бюджетів, їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно до розділів 3 та 5.
8. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів"
8.1. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів, які розподіляються між рівнями бюджетів, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3321 у межах поточних надходжень за день.
8.2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3321 повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між рівнями бюджетів), а саме:
відповідні частки коштів перераховуються з рахунків 3142 на аналітичні рахунки 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3321 для здійснення повернення;
відповідні частки коштів перераховуються з рахунків 3152 на аналітичні рахунки 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3321 для здійснення повернення.
8.3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках, відкритих для обліку надходжень місцевих бюджетів, їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно до розділів 3 та 5.
9. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу", 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу"
9.1. Повернення помилково та/або надміру сплачених коштів, тимчасово віднесених до доходів державного (місцевого) бюджету, що підлягають розподілу, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3411 (3421) у межах поточних надходжень за день.
9.2. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному аналітичному рахунку 3411 (3421) повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3112 "Загальний фонд державного бюджету" (3122 "Спеціальний фонд державного бюджету") та 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" (3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки") у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу коштів між бюджетами та державними цільовими фондами), а саме:
відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 (3122) на аналітичний рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" (3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки") з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3411 для здійснення повернення;
відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 (3152) на аналітичний рахунок 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" (3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки") з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3411 для здійснення повернення.
Одночасно із зазначеним частка коштів, перерахована до відповідного державного цільового фонду, підлягає поверненню органом цього фонду на рахунок 3411. Підставою для здійснення органом фонду зазначеного перерахування коштів є звернення органу Державного казначейства до відповідного органу фонду (додаток 3), на рахунок якого були зараховані кошти після розподілу, та копія висновку податкового органу.
9.3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках, відкритих для обліку надходжень державного бюджету, їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно до розділів 2 та 4.
9.4. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках, відкритих для обліку надходжень місцевих бюджетів, їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно до розділів 3 та 5.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко


Додаток 1
до Порядку повернення
платникам помилково та/або
надміру сплачених податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
РІШЕННЯ
N ________                    від "___" ____________ 200_ р.
Про перерахування  з  рахунку Державного казначейства України
N ___ на рахунок N ___  у  Державному  казначействі  України  суми
_________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами)
необхідної для  повернення  помилково  та/або  надмірну  сплачених
платежів  згідно  із зверненням від _____________ N ___ на рахунок
управління Державного казначейства в ___________  області  N  ___,
МФО _________, код за ЄДРПОУ _______________
Заступник Голови
Державного казначейства України __________    ___________________
Погоджено:
Начальник Управління
________________________        __________    ___________________
Начальник Управління
________________________        __________    ___________________
Додаток 2
до Порядку повернення
платникам помилково
та/або надміру
сплачених податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
_______________________________
(орган Державного казначейства)
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ЗВЕРНЕННЯ
N ________                      від "__" ____________ 200_ р.
У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку з обліку надходжень
за ______________________________________________________________,
(вид платежу, код бюджетної класифікації доходів,
символ звітності)
необхідних для   повернення  помилково  та/або  надміру  сплачених
платежів у сумі __________________________________________________
(сума цифрами та словами)
_________________________________________________________________,
просимо перерахувати   зазначену   суму   з   рахунку   Державного
казначейства на рахунок N  ____________,  відкритий  в  управлінні
Державного    казначейства    в    ______________   області,   МФО
_____________, код за ЄДРПОУ ________________
Начальник управління Державного
казначейства в _________ області  _______________   _____________
Головний бухгалтер                _______________   _____________
Додаток 3
до Порядку повернення
платникам помилково
та/або надміру
сплачених податків,
зборів (обов'язкових
платежів)
______________________________________
(назва органу Державного казначейства)
ЗВЕРНЕННЯ
N ________                    від "___" ____________ 200_ р.
до _______________________________________________________________
(назва органу, до якого звертається орган
Державного казначейства)
На виконання висновку N _______ від _____________ 200__ р.
__________________________________________________________________
(назва органу стягнення)
про повернення помилково та/або надмірно сплачених платежів ______
__________________________________________________________________
(вид податку, збору (обов'язкового платежу))
__________________________________________________________________
(назва або прізвище, ім'я, по батькові платника)
у сумі __________________________________________________________,
(сума прописом та словами)
що зарахована "__" ___________ 200_ р. платіжним дорученням N ____
на рахунок N _________ за кодом __________________________________
(код класифікації доходів бюджету)
відкритий в ______________________________________________________
(реквізити органу Державного казначейства)
_________________________________________________________________,
просимо перерахувати ___________________________________________
(сума словами та цифрами)
на рахунок N _____________________,
відкритий в _____________________________________________________
(реквізити органу Державного казначейства)
Копія висновку додається.
Керівник органу
Державного казначейства   ______________       __________________
Головний бухгалтер        ______________       __________________
М. П.

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
№ 31-08330-10-18/14701 від 11.06.2012р.

Щодо питань повернення
судового збору

Міністерство фінансів України розглянуло листа Державної судової адміністрації України від 07.05.2012 № 11-2365/12 щодо проблемних питань, які постали у практиці судів України при застосуванні Закону України «Про судовий збір», та в межах компетенції повідомляє.
Бюджетним кодексом України встановлено, що рішення суду про стягнення (арешт) коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) виконується виключно Державною казначейською службою України (пункт 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення").
Згідно частини другої статті 45 Бюджетного кодексу від 08.07.2010 (набрав чинності з 1 січня 2011 року) Державна казначейська служба України веде бухгалтерський облік усіх надходжень Державного бюджету України таза поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
Відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» рішення про стягнення коштів з державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами Державного казначейства України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Частиною першою статті 7 Закону України «Про судовий збір» визначено, що сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:
1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
2) повернення заяви або скарги;
3) відмови у відкритті провадження у справі;
4) залишення заяви або скарги без розгляд у ,~(кр і'м випадків, Шцо такі
заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям
позивача або за його клопотанням);
5)    закриття провадження у справі.
Тож у разі виникнення підстави для повернення судового збору, його повернення здійснюється відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845. Зазначеною постановою визначено механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, прийнятих судами, а також іншими державними органами, які відповідно до закону мають право приймати такі рішення.
У разі виникнення інших підстав, які не перераховані у ст. 7 Закону України «Про судовий збір», в тому числі сплати судового збору без подальшого звернення до суду і відповідно відсутності підстав для ухвалення судового рішення з питання повернення судового збору, кошти повертаються відповідно до Порядку повернення коштів помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (далі - Порядок), затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року № 226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 року за № 1000/7288 (із змінами і доповненнями). Порядок визначає процедури повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету. Водночас дія цього Порядку не поширюється на операції з повернення коштів з бюджету за рішенням суду. Відповідно до пункту 5 цього Порядку:
«Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Подання надається до органу Державного казначейства України за формою, передбаченою відповідними спільними нормативно-правовими актами Державного казначейства України та органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи, за підписом керівника установи або його заступників відповідно до їх компетенції з обов'язковим зазначенням такої інформації:
1)обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету;
2)найменування (П. І. Б.) платника;
3)ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків з ДРФО, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
4)суми платежу, що підлягає поверненню;
5)дати та номера розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.
Подання в довільній формі надається платником до органу Державного казначейства України разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією розрахункового документа (квитанції, платіжного доручення тощо), який підтверджує перерахування коштів до бюджету.
Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Державного казначейства України, складається платником в довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків з ДРФО, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), адреси та номера контактного телефону одержувача, реквізитів рахунку одержувача коштів, суми платежу, що підлягає поверненню.
Виходячи з вищенаведеного, Порядок затверджений наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року № 226, визначає процедури повернення коштів любих податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету.
Відповідно до частини сьомої статті 45 Бюджетного кодексу України перелік податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету згідно з бюджетною класифікацією в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів)» та інших доходів бюджету» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 277). Відповідно до цієї постанови контроль за справлянням судового збору (код бюджетної класифікації 22030000) до бюджету покладено на Верховний Суд України, Державну судову адміністрацію України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справу Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.
Водночас згідно із пунктом 2 зазначеної постанови органи, що контролюють справляння надходжень бюджету повинні відповідно до законодавства забезпечити: здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів згідно з переліком, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.
Крім того, повідомляємо, що Порядком казначейського обслуговування доходів та інших, надходжень державного бюджету, затвердженим наказом Державного казначейства України від 19 грудня 2000 року № 131, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 р. за № 67/5258 (із змінами і доповненнями) передбачено, що у регламентований час за результатами обробки інформації органи Державного казначейства України щоденно формують виписки з аналітичних рахунків, відкритих в . органах Державного казначейства України, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та у разі потреби роздруковують їх.
Зазначені виписки в електронному вигляді надаються органам, що контролюють справляння надходжень бюджету відповідно до затверджених порядків взаємодії Державного казначейства України із вказаними органами. У разі відсутності зазначених порядків взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, виписки надаються на їх звернення.
Таким чином, у разі виникнення підстави для повернення судового збору за ухвалою суду його повернення здійснюється відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, а у разі інших підстав, які не перераховані у ст. 7 Закону України «Про судовий збір», в тому числі сплати судового збору без подальшого звернення до суду і відповідно відсутності підстав для ухвалення судового рішення з питання повернення судового збору, кошти повертаються відповідно до Порядку затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року № 226.
Виходячи з вищенаведеного, питання повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, з фінансової точки зору повністю врегульовано діючими нормативно-правовими актами.
Крім того Міністерству юстиції України запропоновано внести такі зміни:
частину першу статті 7 Закону України «Про судовий збір» викласти в такій редакції:
«Сплачена сума судового збору повертається в разі: 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; 2) повернення заяви або скарги; 3) відмови у відкритті провадження у справі; 4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням); 5) закриття провадження у справі; 6) в інших випадках, передбачених законодавством України».

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?